تبلیغات
مخزن المعارف و اللطائف - سجع چیست؟
شنبه هجدهم مهر 1388

سجع چیست؟

   نوشته شده توسط: مسعود    نوع مطلب :مقالات آموزشی ادبیات ،

- سجع چیست؟

یکسانی دو واژه در واج یا واجهای پایانی، وزن یا هر دوی آنهاست.

 

2- آرایه سجع چگونه پدید می آید؟

آرایه سجع زمانی پدید می آید که کلمات مسجع در پایان دو جمله به کار روند و آهنگ دو جمله را به هم نزدیک سازند.

 

3- «تضمین المزدوج» چیست؟

اگر سجعها در یک جمله در کنار هم به کار روند، «تضمین المزدوج» نامیده می شود.

 

 

خود آزمایی

1- در جمله های زیر، سجع را نشان دهید؟

- الهی،اگر بهشت چون چشم و چراغ است،بی دیدار تو درد و داغ  است. 

  «منسوب به خواجه عبدالله انصاری»

       

- هرچه زود برآید، دیر نپاید.

               

- ظالمی را حکایت کنند که هیزم درویشان را خریدی به حیف و توانگران را دادی به طرح.    «سعدی»

- آن که بر دینار دسترسی ندارد، در همه دنیا کس ندارد.                            «سعدی

- سرّ عشق، نهفتنی است نه گفتنی و بساط مهر، پیمودنی است نه نمودنی.

«مقامات حمیدی»

 

- تلمیذ بی ارادت، عاشق بی زر است و رونده بی معرفت، مرغ بی پر و عالِم بی عمل

 درخت بی بر و زاهد بی علم، خانه بی در.                                            «سعدی»

- طالب علم، عزیز است و طالب مال، ذلیل است.   «منسوب به خواجه عبدالله انصاری»

- نیکبخت آن که خورد و کِشت و بدبخت آن که مرد و هِشت.                       «سعدی»